To, co
chcielibyście
wiedzieć, (ale
boicie się
zapytać)
o antykoncepcji awaryjnej


Masz 72 godziny, aby zabezpieczyć się po stosunku. Rozwiązaniem jest antykoncepcja awaryjna. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o antykoncepcji awaryjnej (doraźnej, „po”, postkoitalnej), poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


An­ty­kon­cep­cja "po"

Są to ta­blet­ki awa­ryj­ne za­ży­wa­ne po sto­sun­ku (do 72 go­dzin po sto­sun­ku), je­że­li, po­mi­mo za­sto­so­wa­nia „an­ty­kon­cep­cji przed”, za­ist­nia­ło ry­zy­ko za­płod­nie­nia. Dzia­ła­nie ta­ble­tek „po” po­le­ga na wy­ko­rzy­sta­niu wła­ści­wo­ści ge­sta­ge­nu – hor­mo­nu ma­ją­ce­go po­dob­ne wła­ści­wo­ści do pro­ge­ste­ro­nu, któ­ry jest wy­twa­rza­ny w or­ga­ni­zmie ko­bie­ty. Ge­sta­gen po­wo­du­je za­gęsz­cze­nie ślu­zu do te­go stop­nia, że plem­ni­ki nie mo­gą prze­do­stać się do ja­jo­wo­dów.

Aby ta­blet­ki „po” by­ły sku­tecz­ne, na­le­ży za­żyć je naj­póź­niej w cią­gu 72 go­dzin po nie­za­bez­pie­czo­nym sto­sun­ku.

Im szyb­ciej ta­blet­ki "po" są przy­ję­te, tym więk­sza jest ich sku­tecz­ność. Jed­no­ra­zo­we za­sto­so­wa­nie te­go ty­pu an­ty­kon­cep­cji "po" nie jest szko­dli­we dla zdro­wia, jed­nak częst­sze jej sto­so­wa­nie mo­że do­pro­wa­dzić do po­ja­wie­nia się po­waż­nych za­bu­rzeń (np. do cał­ko­wi­te­go roz­re­gu­lo­wa­nia cy­klu), gdyż ta­blet­ki „po” za­wie­ra­ją du­że daw­ki hor­mo­nu. W Pol­sce pi­guł­ki „po” są do­stęp­ne wy­łącz­nie na re­cep­tę. Za­sto­so­wa­nie ich da­je moż­li­wość unik­nię­cia nie­pla­no­wa­nej cią­ży. Przez wie­le osób an­ty­kon­cep­cja „po” jest my­lo­na z ta­blet­ka­mi po­ron­ny­mi – to błęd­ne po­dej­ście, gdyż w prze­ci­wień­stwie do tych ostat­nich pi­guł­ki „po” nie wy­wo­łu­ją po­ro­nie­nia lecz dzia­ła­ją an­ty­kon­cep­cyj­nie. Pi­guł­ki „po” są za­twier­dzo­ne przez Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia i ofi­cjal­nie do­stęp­ne w Pol­sce.

 

Konsultacja merytoryczna:

dr n. med. Grzegorz Południewski