Przeżyliście chwile zapomnienia


Nie wiecie, co zrobić?

Macie wątpliwości?

 


 

Lekarz ginekolog jest do Waszej dyspozycji i w ciągu 24 godzin odpowie na Wasze pytania, pomagając rozwiązać problem.

Pogotowie antykoncepcyjne

Miałaś niezabezpieczony stosunek i szukasz pomocy? Napisz do nas, podając nazwę miejscowości a my poradzimy Ci, co zrobić

lek. med. Mał­go­rza­ta Ny­cz-Re­ska

ginekolog, położnik

Ab­sol­went­ka sło­wac­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ko­szy­cach i Ślą­skiej Aka­de­mii Me­dycz­nej w Ka­to­wi­cach. Na por­ta­lu wpad­ka.pl udzie­la eks­perc­kich po­rad gi­ne­ko­lo­gicz­nych. Każ­dą Pa­cjent­kę trak­tu­je in­dy­wi­du­al­nie i ze zro­zu­mie­niem.